Skip to content
Prosjektering og oppfølging

E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Entreprisekontrakts størrelse: 624,8MNOK Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfatter oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvis 2,2 km og 765 meter. ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 14.000

Prosjektet inkluderer også sprengning av nye parallelle tunnelløp.
De to tunnelene ble gjenåpnet 31.august 2018.

Utførte arbeider er blandt annet trossing av nye havarilommer, sprenging for fjellrom til nye tekniske rom inne i tunnelene og sprengning av nye tverrslag inn til nye løp. Det er utført full bergsikring i tunnelene i form av full utstøping bak elementer og sprøytebetonghvelv. Deler av tunnelene er utføret med tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong.

Utskifting av alt teknisk utstyr og installasjon i begge tunnelene.

I forberedende entreprise var demontering og rivning av tekniske anlegg hovedprioritet. Arbeidet ble planlagt med høyt fokus på sikkerhet da demontering av utstyr i tunnel kan innebære stor risiko for skader og strømgjennomgang.