Skip to content
Detaljprosjektering

Vestbyveien byggeplan i Frogn kommune

Oppdraget utføres som en byggeplan for ny vei og fortau i Vestbyveien iht. detaljreguleringsplan

Oppdraget dreier seg om optimalisering av byggeplan Vestbyveien i prosjektet for de forskjellige fagene som senker kostnadsbildet for prosjektet. Alt dette innen rimelig tid og kostnader fra konsulenten.

Veilysplaner oppdateres iht. ny veigeometri.

- Prosjektering av nedleggelse av luftstrekk til kabelanlegg gjelder også stikkledninger til boliger. Dette gjelder elektriske og fiber anlegg.

- Prosjektert forslag oversendes kabeletater/kommune for kommentarer og utbedringer og rettes opp etter en samlet tilbakemelding.

-  Inkludert: Kontakt kabeletater, innhenting kontaktperson for tilbakemeldinger.

- Inkludert: Kontakt og koordinering mot private grunneiere vedr. stikkledninger.